English French German Hungarian Italian Russian Spanish
Smaller Default Larger

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski razultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja materijala.
Pravilno odabiranje (pravi materijal u pravo vreme) i tehnički ispravno uzimanje materijala je prvi i veoma važan postupak od koga zavisi ishod konačnog rezultata. Nepravilno odabran ili nepropisno uzet, spakovan i poslat materijal je najčešći uzrok dobijanja negativnih ili netačnih rezultata.

 

Bakteriološki pregled brisa uretre

bris uretreMaterijal za bakteriološki pregled uretre se uzima pomoću specijalnog brisa koji je tanji od brisa koji se koristi za bakteriološki pregled druge vrste materijala. Bris se sastoji od tanke žice čiji je vrh takođe obmotan vatom. Tehnika uzimanja je ista i radi se na taj način što se sterilni bris uvlači u uretru. Kružnim pokretima skida se materijal sa zidova uretre koji je potreban u cilju bakteriološkog ispitivanja.

Preduslov za tačnost nalaza je da pacijent nije mokrio najmanje tri sata pre uzimanja brisa.

U zavisnosti od vrste analize bris se zasejava na hranljive podloge ili se razmazuje na specijalnu pločicu sa označenim kružnim poljem u cilju identifikacije Chlamidiae trachomatis. Ukoliko se traži analiza brisa uretre na Mycoplasmu ili Ureaplasmu, potrebno je bris dostaviti što pre u laboratoriju.

NAPOMENA
Pošto će se obrada materijala raditi u Z.U. „JUGOLAB„ u Novom Sadu potrebno je da do laboratorije stigne bezbedno u cilju ispravnosti i brzine dobijanja rezultata. Zbog toga je potrebno poštovati procedure navedene u ovom uputstvu u vezi sa načinom uzimanja, pakovanja i slanja materijala.

 

Bakteriološki pregled stolice

pregled-stoliceUzimanje stolice za bakteriološki pregled vrši se uz pomoć specijalnih sterilnih plastičnih posuda sa kašičicom uglavljenom u zapušač. Komad fecesa veličine graška se uzima sa ovom kašičicom iz posude za defekaciju koja mora biti sterilna ili dobro oprana bez traga dezinficijenasa. Ako je stolica sa primesama krvi ili sluzi treba prvo uzeti te delove, jer se u njima najverovatnije nalaze uzročnici bolesti. Stolicu treba što pre zasejati ili transportovati a najkasnije do 6 sati od defekacije da bi se izbegle promene odnosa između pojedinih pripadnika bakterijske flore, a koja je posledica stajanja van organizma, kao i promene PH u stolici.

 

Bakteriološki pregled urina

sakupljanje-urinaRezultati bakteriološkog pregleda urina znatno zavise od načina uzimanja, čuvanja i transporta uzorka do laboratorije u kojoj će biti obrađen. Najjednostavniji i u praksi najčešće korišćen način je uzimanje srednjeg mlaza prvog jutarnjeg urina u sterilnu posudu, nakon detaljnog pranja predela oko otvora uretre, kako bi se izbegla kontaminacija bakterijama sa otvora uretre, vulve i perianalne regije.


Kateterizacija, zbog mogućnosti unošenja infekcije se retko koristi. Ako se ona vrši u dijagnostičke ili terapijske svrhe može se koristiti za dobijanje uzorka za bakteriološki pregled. Prilikom ovog postupka postoji mogućnost kontaminacije urina bakterijama koje kolonizuju uretru.

Ukoliko se ispitivani urin ne zaseje neposredno posle uzimanja ili najkasnije nakon sat vremena, može se do obrade čuvati na temperaturi +4 C stepeni kraći vremenski period.

SVAKO DUŽE STAJANJE URINA NA SOBNOJ TEMPERATURI MOŽE UTICATI NA TAČNOST REZULTATA.

 

Bakteriološki pregled sputuma

bakteri-sputumPotrebno je uzeti prvi jutarnji ispljuvak. Pacijent mora pre toga isprati usta vodom koja ne sadrži nikakvo dezinfekciono sredstvo. Zatim se dobro iskašlje i da uzorak u specijalnu, sterilnu posudu sa zapušačem. Tako uzet uzorak se šalje zajedno sa sprovodnim listom što je brže moguće u laboratoriju radi dalje bakteriološke analize.

Bakteriološki pregled grla i nosa

bris-nosaMaterijal iz nosa se uzima sterilnim brisom (bris se sastoji od drvenog štapića na čijem se jednom kraju nalazi obmotana vata, a drugi kraj je fiksiran za zapušač) na taj način što se brisom ulazi u nosnu šupljinu dok se ne oseti otpor a zatim se kružnim pokretom, rotirajući bris, uzima materijal. Bris se izvlači iz jedne i uvlači u drugu nosnu šupljinu gde se postupak ponavlja. Bris se zatim vraća u plastični cilindar, čiji je sastavni deo, vodeći računa da ne dođe do spoljašnje kontaminacije. Ukoliko je potrebno više od jednog sata do bakteriološke obrade brisa najbolje je tako uzet materijal poslati u vidu transportnog brisa koji u plastičnom cilindru sadrži supstance koje sprečavaju isušivanje i promenu PH sredine.

Bris grla se uzima na taj način što pacijent otvori usta, izbaci jezik van usne duplje, pa kružnim pokretima brisom prelazimo gornjom ivicom ždrela, spoljašnjom ivicom nepčanih lukova vodeći računa da ne dodirnemo jezik i da vata na vrhu brisa bude natopljena sa svih strana materijalom. Tako uzet bris odmah zasejati na hranljivu podlogu ili u vidu transportnog brisa poslati zajedno sa sprovodnim listom u laboratoriju. Transportni bris je istog oblika kao i običan bris samo što se u plastičnom cilindru nalaze supstance koje sprečavaju sušenje i promenu PH sredine.

Bris jezika se uzima sterilnim brisom prelazeći kružnim pokretom preko površine jezika natapajući bris sa svih strana. Bris desni i zubne proteze se obavlja na isti način vodeći računa da se materijalom natopi cela povrčina brisa.

 

Bakteriološki pregled uha

pregled-uhaBris koji se sastoji od drvenog štapića obmotanog vatom na jednom kraju a fiksiran u plastičnom zavrtnju koji predstavlja sastavni deo plastičnog cilindra se izvlači, levom rukom se ušna školjka pomera na gore i u stranu da bi se ispravio ušni kanal. Sterilni bris se zavlači lagano u ušni kanal dok se ne naiđe na otpor a zatim se kružnim pokretom brisom skida materijal iz unutrašnjeg kanala. Nakon uzimanja materijala bris se pažljivo vraća u plastični cilindar čiji je sastavni deo vodeći računa da ne dođe do kontaminacije.

 

Bakteriološki pregled oka

okoMaterijal za bakteriološki pregled oka prilikom postojanja infekcije (konjuktivitis, keratitis itd.) uzima se pomoću sterilnog brisa koji predstavlja drveni štapić na čijem se jednom kraju nalazi obmotana vata, a drugi kraj je fiksiran za zatvarač plastičnog cilindra u kome se sam bris nalazi. Ovakva vrsta brisa se koristi za uzimanje materijala sa svih površina (bris grla i nosa, jezika, uha, rane, glansa, cerviksa, vagine) osim za uzimanje brisa uretre gde se zbog anatomsko manjeg otvora uretre koristi tanji bris koji umesto drvenog dela ima tanku žicu na čijem se kraju nalazi obmotana vata.

Princip uzimanja brisa oka je sledeći: levom rukom se povlači donji očni kapak prema obrazu. Pacijentu se daje nalog da svoj pogled usmeri na gore. Da ne bismo nadražili vatom beonjaču možemo bris natopiti fiziološkim rastvorom a zatim polazeći od spoljašnjeg ugla oka laganim pokretom prelazimo spoljašnjom ivicom donjeg očnog kapka do unutrašnjeg ugla oka zadržavajući se u njemu i pri tome sve vreme rotiramo bris kako bi bio natopljen sa svih strana materijalom. Bris vraćamo u plastični cilindar veoma pažljivo kako ne bi došlo do spoljašnje kontaminacije, ispisujemo potrebne podatke ili zasejavamo na hranljive podloge i šaljemo zajedno sa sprovodnim listom na dalju obradu. Voditi računa da do slanja materijala ne prođe duže od sat vremena.

DOSTAVITI UZORAK ŠTO PRE U LABORATORIJU.

 

Slanje (transport) kliničkog materijala

transportOsnovno pravilo je da klinički uzorak posle uzimanja mora biti što pre obrađen (zasejan na odgovarajuće hranljive podloge) jer ukoliko više vremena protekne od momenta uzimanja materijala do obrade u laboratoriji, to su manji izgledi da će se u njima naći i održati živi uzročnici oboljenja.

Zbog toga je brzina transporta do laboratorije veoma značajna, da ne kažemo čak i odlučujuća, za tačnost rezultata. Ako je potrebno da se materijal duže vremena transportuje do laboratorije, nužno je koristiti odgovarajuće transportne podloge (transportni brisevi koji sadrže sredstva koja štite od nepovoljnih uticaja sredine). Svaki drugačiji način u vidu čuvanja dužeg od dva sata je pogrešan i utiče na tačnost rezultata. Zbog toga je potrebno strogo voditi računa i imati u vidu ove činjenice kako prilikom slanja tako i prilikom prijema materijala (npr. urin koji stoji duže od dva sata na sobnoj temperaturi je pogodno tlo za umnožavanje bakterija, a brisevi uzeti sa bilo koje površine posle tog vremena su suvi i mala je verovatnoća da će se izolovati uzročnik).

 

Pakovanje kliničkog materijala

pakovanje-krvOvaj deo postupka mikrobiološkog pregleda je veoma važan jer se nepravilno upakovanim bolesničkim materijalom može zaraziti veliki broj ljudi koji sa istim dođu u dodir, pa je zato neophodno da se poštuju sledeća pravila:

1. posude u kojima se nalazi klinički materijal moraju biti dobro i bezbedno zatvorene. Na posude sa materijalom se prethodno nalepi etiketa sa tačnom oznakom (broj protokola, ime i prezime bolesnika) ili podaci direktno ispišu na posudu olovkom za pisanje po staklu, a posuda se šalje sa sprovodnim listom sa svim podacima i vrstom materijala.

2. svaki uzorak koji se šalje na pregled mora biti propraćen sprovodnim listom koji predstavlja prateću dokumentaciju o materijalu. Pored osnovnih podataka o bolesniku (ime i prezime, starost, zanimanje) sprovodni list treba da sadrži i precizne podatke o poreklu i prirodi materijala, datum i čas uzimanja, vrsti pregleda koji se traži, uputnu dijagnozu, podatak o prethodnoj antimikrobnoj terapiji, podatak o tome ko šalje materijal (zdrastvena ustanova, ordinirajući lekar) kao i ostale pojedinosti neophodne za pravilnu obradu materijala.

 

Način sakupljanja prvog jutarnjeg urin-a (mokraće)

sakupljanje-jutarnjeg-urinaNakon lične higijene (toaleta toplom vodom), prvi jutarnji urin (srednji mlaz) sakupite u sterilnu posudu i u najkraćem roku donesite u laboratoriju.

Uzimanje kliničkog uzorka

epruvete1. Uzimanje pravog materijala tj. onog u kome se kod date bolesti nalazi uzročnik ili odgovarajuća antitela.
2. Uzimanje uzorka u pravo vreme tj. u onom stadijumu bolesti u kome se može naći uzročnik ili odgovarajuća antitela.
3. Tehnički pravilno uzimanje materijala, tako da u materijalu ostanu prisutni živi uzročnici ili odgovarajuća antitela, kao i da se materijal ne kontaminira drugim patogenim, uslovno patogenim ili nepatogenim mikroorganizmima.
4. Materijal treba da potiče sa mesta infekcije odakle se dobija veštačkim putem (brisom, punkcijom, isečkom) ili prirodnim putem (mokrenjem, defekacijom, iskašljavanjem)
5. Posude u koje se uzima materijal, kao i sve ono čime se on uzima moraju biti sterilne i hemijski čiste (ne smeju sadržati ni traga antimkrobnih lekova, dezificijenasa ili deterdženata)
6. U istu posudu se ne smeju stavljati dva različita materijala od istog bolenika (npr. feces i urin)
7. Po pravilu bolesnički materijal se uzima pre antimikrobne terapije.
8. Ukoliko je terapija već započeta neophodno je na sprovodnom listu naznačiti koji je lek bolesnik primao, kada i u kojoj količini.

 

Pravilno uzimanje i sakupljanje urina (mokraće)

testing urineZa kvalitatitvni pregled urina sa sedimentom (opšti pregled) i za određivanje koncentracija pojedinih supstanci u urinu (mikroalbumin, amilaza, b-2-globulin), donosi se prvi jutarnji urin (mokraća).

Neophodno je uzeti srednji mlaz mokraće da bi se izbegla moguća kontaminacija uzorka bakterijama. Za uzimanje uzorka upotrebite sterilnu čašu za urin.

Pravilna priprema pacijenta za vađenje krvi

vadjenje krviUzimanje uzorka krvi (na prazan stomak) u periodu između 7h i 9h ujutru, nakon 12h od poslednjeg obroka. Ovo je neophodno, zato što uzimanje hrane u ovom vremenskom periodu (12h), može dovesti do porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, gvožđa i drugih metabolita.

Pre vađenja krvi izbegavati preteranu fizičku aktivnost, jer može dovesti do lažno povišenih vrednosti pojedinih enzima.


U slučaju da uzimate redovnu terapiju nemojte uzeti jutarnju dozu lekova, jer i lekovi utiču na tačnost vaših rezultata. Jutarnju dozu lekova ponesite sa sobom i uzmite ih nakon vađenja krvi.
Za pacijente koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji, preporuka je da se vađenje krvi obavlja u jutarnjim časovima.
Pojedini hormoni pokazuju dnevno variranje (prolaktin, kortizol, ACTH, kateholamini), pa je preporuka da se vađenje krvi obavlja nakon relaksacije i potpunog mirovanja.

 

Psihološka priprema dece

priprema-decePsihološka priprema dece pre odlaska u laboratoriju

♥ Kao roditelj važno je da Vi budete svesni koliko je neophodno da odvedete dete u laboratoriju;

♥ Budite smireni kada o tome pričate sa detetom i potpuno iskreni. Nema potrebe da lažete dete da neće boleti jer time narušavate autoritet zdravstvenih radnika, kao i svoj lični, i nepoverenje deteta za svaki sledeći odlazak u laboratoriju;

♥ Recite im da je u redu da se plaše, ali da će nelagodnost kratko trajati;

♥ Prilagodite priču detetovom uzrastu. Recite mu iskreno, kratko i smireno šta ga očekuje ali naglasite i zašto su analize dobre za njih ( vađenje krvi boli, ali će ti biti bolje.);

♥ Popričajte sa decom o materijalima koji se koriste prilikom vađenja krvi da bi se manje plašila (poveska, vatica, iglica, alkohol, sprejić):

♥ Ohrabrite dete da da krv, da je analiza dobra za njega i da druga deca isto to moraju da rade kada se razbole. Izbegavajte da grdite dete ili da ga uslovljavate da se oseća loše;

♥ Ako se dete uznemiri prilikom samog vađenja krvi, odvratite mu pažnju tako što ćete mu nešto pričati, pevušiti, dati mu da drži omiljenu igračku u ruci, ili da sluša muziku preko slušalica…

♥ Pohvalite dete kada je poslušno i sarađuje prilikom vađenja krvi. Poljubite ga ili zagrlite;

♥ Recite Vašem detetu da ćete zajedno nakon vađenja krvi raditi neku lepu aktivnost koju ono voli