microscope preloader

Akreditacija

Prema rešenju Akreditacionog tela Srbije, Zdravstvena ustanova Jugolab je akreditovana po najnovijem standardu za medicinske laboratorije, SRPS EN ISO 15189:2014. Ovom akreditacijom, ZU Jugolab nastavlja sa stavom da su pouzdanost rezultata i kvalitet glavno obeležje dobre laboratorijske prakse.

ZU Jugolab se ovim svrstao u desetak laboratorija (privatnih i državnih) u Srbiji koje su dokazale svoju kompetentnost, dobijanjem sertifikata o akreditaciji. Kvalitet / kvalitetno je ono što je u skladu sa zahtevima.

Šta je akreditacija?

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove kroz utvrđivanje kompetentnosti za poslove koje obavlja ustanova, na osnovu primene odgovarajućih međunarodnih i evropskih standarda.

Akreditacija pruža kvalitet i sigurnost usluga, jer su iste pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno priznate kriterijume.

Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite postavljanjem optimalnih i dostižnih ciljeva ispunjenja akreditacionih standarda. Smanjenje mogućnosti nastanka rizika i povećanje bezbednosti pacijenata i zaposlenih.

Zašto akreditovana laboratorija?

Akreditacija laboratorija se koristi širom sveta kao sredstvo za potvrđivanje njihove tehničke kompetentnosti za obavljanje određenih vrsta ispitivanja.

Kada laboratorija ispunjava zahteve standarda, to zapravo znači da ona ispunjava kako zahteve, koji se odnose na tehničku kompetentnost, tako i zahteve za sistem menadžmenta što je neophodno da bi rezultati ispitivanja, koje takva laboratorija izdaje, uvek bili validni. Da bi se obezbedila stalna usaglašenost sa zahtevima standarda, ATS redovno vrši nadzor nad akreditovanim laboratorijama čime se obezbeđuje održavanje tehničke kompetentnosti.

Na šta treba obratiti pažnju pri izboru laboratorije?

Kada treba da obavite neophodna ispitivanja, prilikom izbora laboratorije koja ispunjava vaše zahteve, morate biti sigurni da je laboratorija tehnički kompetentna kako bi vaša tražena ispitivanja bila pouzdana. Tehnička kompetentnost laboratorija zavisi od određenog broja faktora koji uključuju:

  • Odgovarajući sistem menadžmenta i postojanje odgovarajućih procedura.
  • Kompetentno i iskusno osoblje.
  • Odgovarajuću opremu adekvatno etaloniranu radi obezbeđenja sledivosti merenja do odgovarajućih SI jedinica.
  • Adekvatne uslove u kojima se ispitivanja obavljaju.
  • Validne metode ispitivanja, uključujući i metode uzorkovanja.
  • Učešće u šemama ispitivanja osposobljenosti.
  • Smanjuje se stepen rizika u lancu ispitivanja.
  • Nema potrebe za ponovnim ispitivanjima koja su skupa.
  • Povećava se poverenje korisnika.
  • Smanjuju se troškovi i povećava se stepen priznavanja usluga.

ATS akredituje medicinske laboratorije u skladu sa standardom SRPS EN ISO 15189:2014. Standard SRPS EN ISO 15189:2014 utvrđuje zahteve za kvalitet i kompetentnost za obavljanje ispitivanja u medicinskim laboratorijama, uključujući i uzorkovanje.

Dobijanjem sertifikata o akreditaciji, laboratorija u svakom trenutku može da dokaže da su rezultati ispitivanja, koje ona izvodi, pouzdani, a samo ispitivanje izvršeno na kompetentan, dosledan i nepristrasan način.

Postoji jednostavan način na koji možete proveriti da li laboratorija svoje poslove obavlja pouzdano, kompetentno i u skladu sa zahtevima relevantnih standarda, a to je - provera da li se ona nalazi u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. ATS daje na korišćenje akreditovanim laboratorijama simbol akreditacije koji one koriste u svojim izveštajima i sertifikatima.