microscope preloader

Oprema

Jugolab laboratorija je opremljena najsavremenijom laboratorijskom opremom Roche, Sysmex, Orgentec, Biomerieux proizvođača. Hematološke analize, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije, izvode se standardizovanim metodama, sa visokim stepenom tačnosti i preciznosti.

Roche Cobas Pro

Najsavremeniji, potpuno automatizovani sistem visoke tehnologije na polju biohemije i imunohemije švajcarskog kvaliteta, renomiranog proizvođača Roche. Cobas Pro sistem koji objedinjuje tri zasebne radne jedinice, osim što znatno olakšava svakodnevni posao laboratorijskom osoblju, istovremeno pomaže i lekarima da još lakše i sigurnije donose svoje odluke o dijagnostici i tretmanu pacijenata zasnovane na najpouzdanijim mogućim rezultatima. Radni kapaciteti ovog sistema su dodatno poboljšani što omogućava odrađivanje i do 2200 analiza na sat. Cobas Pro raspolaže i CE znakom, kao dokazom o usklađenošću sa relevantnim EU direktivama u vezi sa zdravljem i bezbednošću, odnosno zaštitom životne sredine. Jugolab je trenutno jedina laboratorija u Srbiji koja raspolaže ovim moćnim sistemom, a koji na svetskom tržištu postoji od 2019.godine.


Roche Cobas C6000

Potpuno automatizovani integrisani sistem za određivanje koncentracije biohemijskih i imunohemijskih parametara kao i koncentracije lekova u krvi.


Roche Cobas Integra 400 Plus

Biohemijski analizator za određivanje koncentracije biohemijskih parametara.


Roche Cobas E 411

Automatizovani imunohemijski analizator na kome se metodom elektrohemiluminiscencije određuju koncentracije hormona, tumor-markera, metabolita.


Sysmex XN-L 550 - Hematološki Brojač

Sysmex – japanski proizvođač, svetski je lider u proizvodnji hematolških brojača.

Tehnologija rada Sysmex XN-550 je fluorescentna protočna citometrija; brojač - daje tačne i precizne rezultate svih elemenata koji ulaze u sastav kompletne krvne slike, diferencirajući leukocitarnu formulu u 5 subpopulacija i ima mogućnost određivanja broja retikulocita. A sve to iz male količine pune krvi - 25 mikrolitara i za kratko vreme.


Biomerieux Mini Vidas

Mini Vidas je imunohemijski analizator koji obrađuje i pojedinačne uzorke i grupne testove pomoću ELFA tehnologije (Enzyme Linked Fluorescent Assay). ELFA predstavlja kombinaciju ELISA tehnologije sa finalnim plavim fluorescentnim očitavanjem. Alkalna fosfataza se koristi kao enzim. Supstrat je 4 metil-umbeliferil fosfat (4-MUP) koji hidrolizira u 4 metil-umbeliferon.

Na Mini Vidas-u se rade serološki testovi, detektuju antigeni (bakterijski, virusni, proteinski...), detektuju hapteni (steroidni hormoni...).


Alegria®

Alegria® je automatizovan analizator za određivanje analiza koje se rade ELISA metodom. Ima mogućnost random (preko reda) pristupa uzorcima.

Testovi su zasnovani na ELISA tehnologiji i karakterišu se barkodom i mikrostripovima (čašica, tеstova) – koji su nazvani Alegrija test stripovi. Test strip ima kompletan set reagenasa i dizajniran je za pojedinačna određivanja jednog uzorka pacijenta.

U jednom puštanju aparata u rad, može da se analizira 30 različitih uzoraka.
Zahteva malu količinu uzorka (10 mikrolitara) I analiza je završena za oko sat vremena.


Stago - STA Compact Max

Kako je laboratorijska hemostaza jedno od najosetljivijih područja rada u okviru hematološko-biohemijske laboratorije, ona zahteva veliku posvećenost u svim fazama procesa rada, a naročito u preanalitici i analizi samih uzoraka. Takozvani „screening“ testovi koji postoje u hemostazi između ostalih podrazumevaju i određivanje vrednosti za protrombinsko vreme (PT), aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (a-PTT) i fibrinogen. Za određivanje ovih parametara, naša laboratorija se opredelila za automatski analizator renomiranog francuskog proizvođača Stago, baziranog na najnaprednijoj i visoko pouzdanoj tehnologiji detekcije koaguluma. Osmišljen upravo za laboratorije srednje veličine, model STA Compact Max koji imamo u Jugolabu, uz minimum manuelne podrške od strane zdravstvenog radnika, sposoban je da obradi i do 96 uzoraka istovremeno. STA Compact Max objedinjuje dve detekcione metode, svojstveno današnjim savremenim koagulometrima – mehaničku detekciju fibrinskog ugruška udruženu sa foto-optičkim metodom detekcije završne tačke (turbidimetrijom) gde se kontinuirano meri promena viskoziteta reakcione smeše u toku koagulacije. Takođe na ovom instrumentu u našoj laboratoriji radimo i D-dimer, parametar koji ima najveći klinički značaj kod pacijenata sa suspektnom trombozom dubokih vena i plućnom embolijom. Još neka klinička stanja udružena sa povišenim D-dimerom su i: trudnoća, period unutar 4 nedelje nakon porođaja, venski/arterijski tromboembolizam, diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK), prva nedelja nakon hirurške intervencije, sepsa, hemoragija, osobe iznad 80 godina starosti, bolesti jetre, bubrega itd.


AVL 9180

AVL 9180 analizator, namenjen je za merenje elektrolita, natrijuma, kalijuma, hlorida, jonizovanog kalcijuma i litijuma u uzorcima pune krvi, seruma, plazme i urina.

Određivanje elektrolita na ovom aparatu je jon selektivnim principom. Količina uzorka je oko 100 mikrolitara, a brzina očitavana rezultata uzorka je oko 5 minuta.


QuikRead Go

QuikRead Go je savremeni aparat za imunoturbidimetrijsko kvantitativno određivanje C reaktivnog proteina - proteina akutne faze upale, koji se stvara u jetri (faktora inflamacije, upale), kao i za određivanje bakterije Streptococcus pyogenes (STREP A).

Malih je dimenzija, za analizu CRP se koristi mala količina krvi, može se uzimati kapilarna krv, pa je analiza pogodna kod pedijatrijskih pacijenata a za analizu na Streptococcus pyogenes koristi se uzorak brisa grla.
Vreme očitavanja jednog uzorka je 2 min.